ALGEMENE VOORWAARDEN SVO-RAIL

A: ALGEMEEN:

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden, bestaande uit een gedeelte A: Algemeen, B: Detachering en C: Recruitment, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes, opdrachten en/of Overeenkomsten met betrekking tot o.m. het uitlenen van medewerkers en/of het bemiddelen van kandidaten voor projectdienstverlening (hierna verder te noemen Diensten) door SVO-Rail RI B.V., SVO-Rail RS B.V., SVO-Rail B.V., Spoor 1 B.V. en/of Spoor 2 B.V., (hierna verder te noemen SVO-Rail). Zij vormen daarbij een onlosmakelijke geheel met de individuele Offertes en/of Overeenkomsten.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden deze algemene voorwaarden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd. Inkoop of andere voorwaarden die Opdrachtgever hanteert zijn derhalve zonder expliciete schriftelijke erkenning door SVO-Rail, voor het geheel of delen daarvan niet van toepassing op de hier bedoelde offertes en/of overeenkomsten.
3. Aan de begrippen die in de algemene voorwaarden worden gebruikt met een hoofdletter komen dezelfde betekenis toe als daaraan is gegeven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienst(en):
Het inzetten van een medewerker (Detachering) en/of het bemiddelen van een kandidaat (Recruitment) door SVO-Rail ten behoeve van de ondersteuning van een project of activiteiten bij Opdrachtgever zelf, of bij een van zijn opdrachtgevers, in welke vorm dan ook (projectbasis, detachering, en recruitment etc.) SVO-Rail stelt de voor de diensten benodigde kwalificaties en competenties van een medewerker en/of kandidaat vast in samenspraak met Opdrachtgever. SVO-Rail bepaalt welke medewerker en/of kandidaat voldoet aan de gestelde kwalificaties en competenties en zet deze in ten behoeve van Opdrachtgever of bemiddelt tussen kandidaat en Opdrachtgever.
Kandidaat:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling van SVO-Rail direct bij Opdrachtgever in dienst treed c.q. een overeenkomst (van opdracht) aangaat met Opdrachtgever.
Medewerker:
Een natuurlijk persoon in dienst bij SVO-Rail. De medewerker staat onder werkgeversgezag van SVO-Rail, hetgeen o.m. betekent dat SVO-Rail jegens Opdrachtgever instaat voor naleving van sociale verzekerings- en belastingwetten. Opdrachtgever is, gelet op het werkgeversgezag op afstand, gedurende het project verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de Diensten en kan derhalve de dagelijkse instructie geven.

Opdracht:
Het verzoek van een Opdrachtgever aan SVO-Rail voor het verlenen van (een) Dienst(en).
Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan SVO-Rail Opdracht geeft tot het verrichten van (een) Dienst(en).

Overeenkomst:
De schriftelijke vastlegging van de voorwaarden en condities waaronder een medewerker van SVO-Rail werkzaamheden voor Opdrachtgever zal verrichten. Deze overeenkomst betreft een inspanningsovereenkomst.

Artikel 3. Offertes

1. Zodra Opdrachtgever een Opdracht verstrekt aan SVO-Rail, zal SVO-Rail een offerte verstrekken met daarin de voorwaarden en condities waaronder de Dienst verleend zal worden (Offerte).
2. Alle Offertes in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3. Zodra Opdrachtgever de Offerte schriftelijk heeft aanvaard, zal SVO-Rail overgaan tot het in gang zetten van de Dienst(en).

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van SVO-Rail, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Dienst bedongen prijs (excl. BTW), althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de vergoeding van de directe schade gesteld op maximaal het bedrag van de voor die Dienst bedongen prijs voor één jaar (excl. BTW), althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan het laagste van de volgende bedragen: (i) € 20.000,- of (ii) het bedrag dat de verzekering van SVO-Rail zal uitkeren voor het relevante schadegeval.
2. De aansprakelijkheid van SVO-Rail wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SVO-Rail binnen een redelijke tijd en gedetailleerd schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn van ten minste dertig (30) dagen ter zuivering van de tekortkoming en SVO-Rail ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
3. Een Opdrachtgever die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst is aansprakelijk voor alle daaruit voor SVO-Rail voortvloeiende schade.
4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid beschreven in dit artikel zijn niet van toepassing indien de aansprakelijkheid van SVO-Rail het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid door SVO-Rail, waaronder begrepen leidinggevenden of het management van SVO-Rail.

Artikel 5. Tarieven en betaling

1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. SVO-Rail is gerechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen conform het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS. Deze indexering vindt plaats op 1 januari van ieder kalenderjaar. Indien het indexcijfer op deze datum niet bekend is, kan indexering met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende jaar plaatsvinden.
3. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening of korting toe te passen.
4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst dient de finale afrekening te geschieden. Hiertoe zal ten laatste 25 werkdagen na beëindiging door SVO-Rail een factuur worden toegezonden.
5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt SVO-Rail rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het in totaal verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
6. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van Opdrachtgever. De incassokosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-.

Artikel 6. Overmacht

1. Indien levering of uitvoering van (een) Dienst(en) door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de overeen- gekomen prijs en/ of schadevergoeding.
2. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk/levering en de daarbij geldende prijs en condities.
3. Mocht er geen acceptabele situatie c.q. aanpassing bereikt worden dan wel indien er sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming, dan hebben SVO-Rail en Opdrachtgever het recht om de samenwerking te beëindigen met inachtneming van een – alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen – redelijke termijn, welke tenminste een maand dient te belopen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De door SVO-Rail ten behoeve van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst gekochte goederen en bedrijfsmiddelen blijven te allen tijde eigendom van SVO-Rail. In geval van faillissement van Opdrachtgever mag SVO-Rail alle niet, of niet volledig betaalde goederen meenemen, met inbegrip van rente en/of kosten drukkend op bedoelde goederen en bedrijfsmiddelen respectievelijk het terughalen daarvan.

Artikel 8. Geheimhouding en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
1. SVO-Rail, haar Medewerkers en Opdrachtgever zullen ten aanzien van alle zaken van partijen, die hen uit hoofde van hun positie bekend worden, geheimhouding betrachten.
2. Gegevens van medewerkers en/of kandidaten dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de AVG te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. SVO-Rail aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de Kandidaat.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij anders overeengekomen.
2. Op alle offertes en/of overeenkomsten tussen SVO-Rail en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Slotbepaling

1. Indien één of meer van de bepalingen van de deze algemene voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.
2. SVO-Rail kan van tijd tot tijd wijzigingen dan wel aanvullingen in deze algemene voorwaarden aanbrengen. De gewijzigde algemene voorwaarden SVO-Rail zullen dan van toepassing zijn, tenzij Opdrachtgever tegen eventuele wijzigingen die nadelig zijn voor Opdrachtgever, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar maakt. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt is SVO-Rail gerechtigd de overeenkomst op te zeggen na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, zonder schadeplichtig te zijn.

B: DETACHERING

Artikel 11. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

1. De inhoud van de Overeenkomst wordt geacht de volledige afspraken tussen SVO-Rail en Opdrachtgever weer te geven ten aanzien van de Dienst Detachering.
2. Indien Opdrachtgever een Opdracht verstrekt op basis van een Offerte en SVO-Rail geen opdrachtbevestiging heeft gemaakt, wordt de inhoud van de onderlinge afspraken geacht volledig te zijn weergegeven in de Offerte en de Opdracht.
3. De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht te zijn aangegaan op basis van hiervoor genoemde documenten indien feitelijk met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
4. Al hetgeen tussen Opdrachtgever en SVO-Rail mondeling is afgesproken voor of op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst c.q. de opdrachtbevestiging, komt te vervallen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.
5. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de Overeenkomst, Offerte en/of Opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
6. Indien door structurele uitbreiding, vermindering of verandering van de Diensten of omstandigheden bij Opdrachtgever of door enige andere oorzaak de Overeenkomst met de daarin begrepen voorgeschreven werkzaamheden, aanvullingen of wijzigingen moeten ondergaan zal dit uitsluitend geschieden wanneer de gewenste veranderingen c.q. wijzigingen na overeenstemming tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd in de vorm van aanhangsels bij de Overeenkomst. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
7. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Opdrachtgever, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.
8. Indien de medewerker tussentijds om wat voor reden dan ook de arbeidsovereenkomst met SVO-Rail opzegt zal SVO-Rail te allen tijde een vervangende medewerker inzetten. Dit geldt ook in het geval de arbeidsovereenkomst met de medewerkers op initiatief van SVO-Rail wordt beëindigd. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Artikel 12. Arbeidsomstandigheden

1. Vanwege de noodzaak dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever SVO-Rail steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van geleverde apparatuur, programmatuur en van de door SVO-Rail te verlenen Diensten. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
3. Opdrachtgever wordt in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet aangemerkt als werkgever van de medewerker. Vanwege deze hoedanigheid is Opdrachtgever gehouden de werkzaamheden van de medewerker te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachten die wet gestelde eisen.
4. Uit dien hoofde zal Opdrachtgever aan alle benodigde veiligheidseisen voldoen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee de medewerker werkt of waarvan de Medewerker gebruik kan maken.
5. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals vermeld in de eerste vier leden van dit artikel niet of niet voldoende is nagekomen, is hij aansprakelijk voor de door de Medewerker geleden schade. Opdrachtgever zal SVO-Rail vrijwaren van aanspraken van de Medewerker uit hoofde van artikel 7:658 BW.
6. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de in de eerste vier leden van dit artikel vermelde verplichtingen, is SVO-Rail gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever hiervan in kennis heeft gesteld, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever aan deze verplichtingen heeft voldaan. Gedurende de termijn van opschorting blijft Opdrachtgever verplicht de overeengekomen tarieven te voldoen.

Artikel 13. Urenverantwoording en wijziging tarieven

1. De facturen van SVO-Rail worden uitgeschreven aan de hand van de door Opdrachtgever goedgekeurde urenverantwoording van een Medewerker, welke Opdrachtgever verbinden. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenverantwoording het juiste aantal gewerkte uren, overuren en andere toeslaguren vermelden, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld. Bij verschil tussen de door de Medewerker bij SVO-Rail ingeleverde urenverantwoording en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij SVO-Rail ingeleverde urenverantwoording, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
2. Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording van SVO-Rail voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een, naar zijn mening, correct ingevulde urenverantwoording aan SVO-Rail verstrekt, heeft SVO-Rail het recht het aantal door SVO-Rail gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.
3. Opdrachtgever heeft niet het recht van compensatie of opschorting van betalingen op basis van vermeende toerekenbare tekortkoming. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op onbevoegdheid tot aftekening van urenverantwoordingen die in het normale proces worden gedaan, tenzij hij bepaalde personen daarvan heeft uitgesloten en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
4. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst wijziging plaatsvindt in loon- of andere kosten van SVO-Rail ten gevolge van wijzigingen in de CAO dan wel arbeidsvoorwaarden regeling, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, zal een aanpassing van de tarieven, al of niet in de vorm van indexering, plaatsvinden.

Artikel 14. Karakter van de overeenkomst

De Overeenkomst kent het karakter van een inspanningsovereenkomst ter uitvoering van Diensten (evt. in projectvorm) bij Opdrachtgever.

Artikel 15. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. De periode van de Overeenkomst wordt bepaalt door de vermelding van een looptijd. Bij het aflopen daarvan wordt de Overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij een der partijen de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een periode van 2 maanden voor het einde van de looptijd.
2. Indien, in afwijking van lid 1, geen vaste projectduur geldt, kan elk der partijen de Overeenkomst met inachtneming van een termijn van 6 weken beëindigen.
3. Indien Opdrachtgever van mening is dat de uitvoering van de dienstverlening in belangrijke mate afwijkt van hetgeen is overeengekomen, zal Opdrachtgever SVO-Rail hiervan onverwijld, doch niet later dan vijf dagen na aanvang van het project, in kennis stellen met de zo volledig mogelijke omschrijving van de aard van de gebreken. SVO-Rail heeft het recht na deze kennisgeving binnen de kortst mogelijke termijn tot herstel c.q. correcte uitvoering te komen.
4. Indien Opdrachtgever zich schuldig maakt aan niet of niet tijdige betaling of het niet of niet tijdig vervullen van andere verplichtingen uit de Overeenkomst, dan kan na een ingebrekestelling met daarin een redelijke termijn voor het alsnog nakomen van de overeengekomen verplichtingen, de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst worden beëindigd. Opschorting of ontbinding van de Overeenkomst kan onverwijld plaatsvinden in geval van surseance van betaling of bij faillissement.

Artikel 16. Verbod overname medewerker SVO-Rail

1. Het is Opdrachtgever of de daaraan gelieerde onderneming(en) gedurende de looptijd van de Overeenkomst en een periode van 12 maanden na afloop van de Opdracht niet toegestaan middellijk dan wel onmiddellijk voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding aan te gaan met de medewerker van SVO-Rail.
2. Na afloop van de looptijd van de Overeenkomst is het Opdrachtgever, uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van SVO-Rail, toegestaan voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding aan te gaan met de medewerker van SVO-Rail.
3. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 16.1 of 16.2 dan verbeurt zij aan SVO-Rail een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- excl. BTW voor elke overtreding en € 2.500,- excl. BTW voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is, onverminderd het recht van SVO-Rail om in plaats van de boete de daadwerkelijke schade te vorderen.

C: BEMIDDELING

Artikel 17. Vergoeding
1. Opdrachtgever is een fee aan SVO-Rail verschuldigd op het moment, dat een arbeids- of andere overeenkomst tot stand is gekomen tussen Opdrachtgever en een door SVO-Rail voorgedragen Kandidaat.
2. De fee voor de door SVO-Rail verrichte Recruitment activiteiten, bedraagt 25% van het tussen Opdrachtgever en de Kandidaat overeengekomen /overeen te komen bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld en vaste emolumenten.
3. Alle eventuele externe kosten wanneer hiertoe door Opdrachtgever mondeling of schriftelijk opdracht is gegeven (medische keuring, advertentiecampagne, psychologisch onderzoek, etc.) zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 18.Voorkoming discriminatie
1. Bij de werving en selectie van (potentiële) Kandidaten voor de Opdrachtgever, laat SVO-Rail zich alleen leiden door redelijkerwijs te stellen functionele eisen door Opdrachtgever.
2. Elke arbeidskracht heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van SVO-Rail, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 19.Benaderen voorgestelde kandidaten/ concurrentie/schadeloosstelling
1. Het is de Opdrachtgever zonder toestemming van schriftelijke SVO-Rail niet toegestaan om gedurende de Opdracht of gedurende 12 maanden na de introductie met een Kandidaat welke door SVO-Rail is voorgesteld en in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding met Kandidaat aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
2. Indien de Opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan SVO-Rail verschuldigd ter grootte van 25% van het bruto jaarsalaris zoals genoemd in artikel 17 lid 2.

Artikel 20. Inspanningsverplichting
1. Nadat een Opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsverbintenis waarbij SVO-Rail ernaar streeft dat, voor zover overeengekomen, alle haar ten dienste staande middelen ter uitvoering van de Opdracht optimaal zullen worden ingezet, maar waarbij niet kan worden gegarandeerd dat de inspanningen van SVO-Rail tot een (succesvolle) plaatsing van een Kandidaat zullen leiden. SVO-Rail aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien de inspanning niet tot een (succesvolle) plaatsing leidt.
2. SVO-Rail is derhalve niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woord, indien een opdracht niet voorzien kan worden en is in dat kader geen vergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd.

Februari 2021